REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals)

Rozporządzenie REACH Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczy bezpiecznego stosowania chemikaliów poprzez ich rejestrację, ocenę i w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń oraz ograniczenia stosowania i handlu.
Rozporządzenie REACH weszło w życie 1 czerwca 2007 roku zastępując kilkadziesiąt wspólnotowych aktów prawnych wprowadzonych do prawa polskiego Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych.

Cele REACH:
  • ochrona zdrowia człowieka
  • ochrona środowiska
  • propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje chemiczne
  • poprawa konkurencyjności i innowacyjności przemysłu chemicznego

Jednym z wiodących wymogów REACH jest obowiązek rejestracji substancji chemicznych produkowanych lub importowanych w ilości > 1 tony na rok  w postaci własnej, jako składnik mieszaniny oraz składnik wyrobów.

Przepisom rozporządzenia REACH podlegają w zasadzie wszystkie substancje chemiczne, jednak niektóre z nich (np. substancje chemiczne produkowane/importowane w/spoza UE w ilości < 1 tony, środki ochrony roślin, leki, dodatki do żywności lub pasz i inne) są wyłączone spod działania niektórych lub prawie wszystkich  wymogów rozporządzenia.

Donauchem Polska jest zobowiązana do wypełniania wszystkich wymogów wynikających z rozporządzenia REACH jako dystrybutor, importer i dalszy użytkownik substancji i mieszanin chemicznych.

Zapewniamy, że wszystkie nasze działania są zgodne z aktualnie obowiązującym prawem wspólnotowym dotyczącym substancji i mieszanin chemicznych.

Wydruk artykułu/ strony